Кое е следващото число в тази последователност?


 


Колко ъгли има хиперкуб (4-измерен куб)?
Колко линейни сегмента има в 4-тия кадър от анимацията на тази нарстваща дървесна растителност?

  Каква е сумата от първите 13 положителни нечетни числа?
Размерите на първите 9 квадрата, които правят тази спирала, са:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 ...

Колко голям е 10-ият квадрат, добавен към спиралата?

 


-->