Да създадем алгоритъм с въвеждане на списъка: ръка, око, нос, лице.


Стъпка 1. Разменете места на 1-ви и 4-ти елементи от списъка.


Стъпка 2. Разменете местата на 1-ви и 2-ри елементи от списъка.


Стъпка 3. Край.


Как ще изглежда списъкът на стъпка 3?


Да разгледаме следния алгоритъм:

Стъпка 1. Задайте Цикъл (loop) = 0 и Удвоител (Doubler) = 1.

Стъпка 2. Добавете 1 към Цикъла (Loop)

Стъпка 3. Умножете Удвоителя (Doubler) по две.

Стъпка 4. Ако Цикъла < 4, преминете към Стъпка 2.

Стъпка 5. Край.


Каква е стойността на Удвоителя (Doubler) на стъпка 5?


Да разгледаме следния алгоритъм:

Стъпка 1. Задайте Цикъл (Loop) = 0 и Милтиплициране (Multiple или Умножение) = 0.

Стъпка 2. Добавете 1 към Loop.

Стъпка 3. Добавете 3 към Multiple.

Стъпка 4. Ако Loop <100, преминете към Стъпка 2.

Стъпка 5. Край.


Каква е стойността на Multiple в стъпка 5?


Да си представим, че има функция с вход на низа "ABCDEFG". (A е на 1-ва позиция, B е на 2-ра позиция и т.н.)

Стъпка 1. Задайте Loop = 0.

Стъпка 2. Добавете 1 към Loop.

Стъпка 3. Разменете буквата на позиция = Loop с буквата на позиция = Loop + 2.

Стъпка 4. Ако Loop <4, преминете към Стъпка 2.

Стъпка 5. Край.

Какъв ще бъде низът в стъпка 5?


-->